Porady

Czym jest Wspólnota Mieszkaniowa?

Zgodnie z Ustawą o własności lokali wspólnota mieszkaniowa powstaje samoistnie z mocy prawa w momencie wyodrębnienia co najmniej jednego lokalu i zaistnienia dwóch właścicieli w budynku.

Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową.

Wspólnota mieszkaniowa jest tak zwaną ułomną osobą prawną, reprezentującą wszystkich współwłaścicieli nieruchomości. Wspólnota mieszkaniowa posiada własny NIP i Regon, zgodnie z art. 6 Ustawy o własności lokali może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.

Jeżeli w budynku znajduje się więcej niż 7 wyodrębnionych lokali, właściciele lokali są zobowiązani do wyboru jedno lub kilkuosobowego zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. Członkiem zarządu Wspólnoty mieszkaniowej może być wyłącznie osoba fizyczna. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej może zlecić administrowanie profesjonalnej firmie zarządzającej nieruchomościami.