Obsługa techniczna nieruchomości

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Prawa budowlanego
 • zlecanie kontroli technicznej, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne oraz nadzór nad ich przebiegiem
 • zlecanie i kontrola bieżącej konserwacji, napraw i drobnych remontów budynku
 • prowadzenie rejestru zgłoszonych awarii, usterek, uwag
 • nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków
 • egzekwowanie prawidłowego wykonania umów-zleceń na prace konserwacyjne, naprawcze, remontowe i modernizacyjne
 • przedstawienie planu remontów niezbędnych do wykonania w okresach rocznych i wieloletnich
 • przygotowanie zakresu robót do wykonania wraz z określeniem zastosowanej technologii
 • przygotowanie kosztorysów inwestorskich oraz tzw. „kosztorysów ślepych”
 • organizowanie konkursów ofert lub przetargów na wykonanie prac konserwacyjnych, remontowych, modernizacyjnych lub inwestycyjnych
 • zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi pracami przez inspektorów właściwych branż (budowlanej, sanitarnej, elektrycznej)
 • rozliczanie wykonanych prac (sporządzanie przejściowych i końcowych protokołów odbioru, weryfikacja kosztorysów powykonawczych)
 • pięlegnacja zieleni i zakładanie ogrodów